Academic Note Taking and Making System [with The Zettelkasten Method - Obsidian - Zotero]

Turkish Version
Bu resmi yüksek kalitede inceleyebilirsiniz: CENTRAL.png - Google Drive

Önemli Açıklama: Aşağıdaki akış diyagramında verilen bilgiler 100’ün üzerinde YouTube videoları ve bazı internetteki makalelerden faydalanılarak hazırlanmıştır. Bu nedenle bazı cümleler alıntıdır ve kaynaklar birbirine karıştığı için belirtilememiştir. Bunun dışında, Obsidian ve Zotero arasında kurulan bu sistem sıfırdan hazırlanmakla birlikte sistemde kullanılan Nunjucks şablonları internette paylaşılan şablonlar ve Nunjucks dökümantasyonu ile düzenlenerek hazırlanmıştır. İzlenen tüm videoların oynatma listelerinin linkleri ve makalelerin linkleri paylaşılacaktır, bazılarını kaydetmediysem paylaşamayabilirim.


Bu resmi yüksek kalitede inceleyebilirsiniz: Not Sistemi Şeması.png - Google Drive


01 Literature Sources

 • Zotero’dan aktarılan notların kaynağı kaydedilir. Böylece Zotero’ya bağımlılık azalır ve ayrıca atıf yaparken kullanılacak bilgilerin kaydı tutulmuş olur. Bu sayede notun alındığı kaynağa geri dönülmek istenirse kaynak rahatlıkla bulunabilir.
 • Literatürde fosforlu kalemle vurgulanmış notlar aşağıdaki kaynaklardan Obsidian’a aktarılabilir (İçe aktarma için hepsini kaydedebilen tek bir şablon oluşturuldu.):
  • Makale
  • Tez
  • Kitap ya da kitap bölümü

[!caution] Birçok kez Zotero’dan içe aktarma yapılabilir.

 • Elle hiçbir üst veri (ön bölüm) [metadata (front-matter)] kaydedilmemelidir.
 • Kaynak bilgilerinin kaydedilmesi, Zotero’da diğer kaynaklarla kurulan ilişkiler ve Zotero’da kaynaklara elle eklenen notların (vurgulama yoluyla olmayanlar) Obsidian’a aktarılması işlemleri sadece Zotero’da yapılır. Zotero’da yapılan bu değişiklikler Zotero Integration eklentisi ile içe aktarılarak kaydedilir.

01 Literature Source Template.md (2.0 KB)

---
tags: [01-literature-source]
cssclass: 01-literature-source
file-class: [_01-literature-source_file-class]
citekey: {{citekey}}
source-type: {{itemType}}
title: "{{title}}"
{%- for type, creators in creators | groupby("creatorType") -%}{% if loop.first %}
{% endif %}{{type | replace("interviewee", "author") | replace("director", "author") | replace("presenter", "author") | replace("podcaster", "author") | replace("programmer", "author") | replace("cartographer", "author") | replace("inventor", "author") | replace("sponsor", "author") | replace("performer", "author") | replace("artist", "author")}}s: "{%- for creator in creators -%}{%- if creator.name %}{{creator.name}}{%- else %}{{creator.lastName}}, {{creator.firstName}}{%- endif %}{% if not loop.last %}; {% endif %}{% endfor %}"{% if not loop.last %}
{% endif %}{%- endfor %}
publicationTitle: "{{publicationTitle}}"
publisher: {% if publisher %}"{{publisher}}"{% endif %}
url: {{url}}
date: {{date | format("YYYY-MM-DD")}}
year: {{date | format("YYYY")}}
isbn: {% if ISBN %}{{ISBN}}{% endif %}
issn: {% if ISSN %}{{ISSN}}{% endif %}
language: {{language}}
edition: {{edition}}
volume: {{volume}}
issue: {{issue}}
---
# Navigation
fleeting-note:: [[02FN {{citekey}}]] ➡️
literature-note:: [[03LN {{citekey}}]] ➡️➡️
___
tags::
{%- if tags.length > 0 -%}
{% for t in tags %} #{{t.tag | lower | replace(" ", "-")}} {% endfor %}
{%- endif %}
___
> [!info]- Bibliography
> {{bibliography}}
> 
>> [online]({{uri}}) [local]({{desktopURI}}) {%- for attachment in attachments | filterby("path", "endswith", ".pdf") %} [pdf](file://{{attachment.path | replace(" ", "%20")}}){% if loop.last %} {% endif %}{%- endfor %}

> [!abstract]- Abstract
> {{abstractNote}}

___
# Related with other literature sources
{% if relations.length > 0 %}
{%- for relation in relations %}- [[01LS {{relation.citekey}}]] 
{% endfor %}
{%- endif %}
# Special comments about this literature source
{% if notes.length > 0 %}
{%- for note in notes | reverse %}comment:: {{note.note}} 
{% endfor %}
{%- endif %}

02 Fleeting Notes

[!question] Nedir? (Genel kullanımda)

 • Bunlar daha sonra geri dönülmek üzere unutmamak için hemen karalanan anlık olarak aklımıza gelen düşünce ve fikirler olabilir.
 • “Anlık Notlar “bilginin hatırlatıcısı” gibidir.” ~ Sonke Ahrens, How to Take Smart Notes
 • Bu erken süreçte, tam cümle yazmak için şartlanmaya gerek yoktur.
 • Hızlıca alınan küçük karalama notlar gibidir.
 • Önemli olan, daha sonra geri dönüldüğünde anlık notlarla ne yaptığımızdır.

Nedir? (Akademik not üretme için geliştirilen bu sistemde)

Zotero’dan fosforlu kalemle vurgulanmış notlar içe aktarılır.

[!caution] Birçok kez Zotero’dan içe aktarma yapılabilir. AMA!

 • Etiketler için sadece Zotero’dan düzenlemeler yapılmalıdır. Yoksa bir sonraki içe aktarmada elle yazılan etiketler silinir ve Zotero’da ne kayıtlıysa onlar gelir.
 • Daha önceden içe aktarılmış olan Obsidian’daki notlarda yapılan elle değişiklikler kalır. En son yapılan içeri aktarmadan sonra Zotero’da yapılan değişiklikler en sona (içe aktarma tarihi başlığı altına) eklenir. Zotero’da daha önceden fosforlu kalemle vurgulanmış ve Obsidian’a aktarılmış bir notta, Obsidian’da yapılan elle değişiklik içinde aynı durum geçerlidir.

[!attention] Birincil Kaynak
İkincil kaynaktaki bilgiler ancak birincil kaynağa ulaşılamadığında literatür notu haline getirmeye özen gösterilir.

[!todo] “Aktaran” Bilgisi

 • İkincil kaynaktan bilgiyi fosforlu kalemle işaretlerken cümlenin sonundaki parantezi de (Yazarın atıfını belirttiği parantez.) dahil edilmelidir. Bunun yanında, yazarın yaptığı atıftaki bu birincil kaynağı kaynakçada da fosforlu kalemle işaretlenmelidir.
 • Birincil kaynağa gidip okumak üzere kaynağın başına " - [ ] ‘task-etiketi’ " (Ctrl + L (Windows) ya da Cmd + L (Mac)) koyulurak görev listesi haline getirilir. Böylece birincil kaynağa ulaşılması gereken bütün kaynakları bir sayfada görülerek yönetilebilir. (Tasks topluluk eklentisiyle).
 • Ulaşılmak istenen birincil kaynaklar ilk etapta “Reference Map” topluluk eklentisi ile aranabilir, burada bulanamazsa elektronik kütüphanelerde aranabilir.

02 Fleeting Note Template.md (1.5 KB)

---
tags: [02-fleeting-note]
cssclass: 02-fleeting-note
file-class: [_02-fleeting-note_file-class]
---
# Navigation
literature-note:: [[03LN {{citekey}}]] ➡️
literature-source:: [[01LS {{citekey}}]] ⬅
___
tags:: 
{%- if tags.length > 0 -%}
{% for t in tags %} #{{t.tag | lower | replace(" ", "-")}} {% endfor %}
{%- endif %}
___
> [!info]- Bibliography
> {{bibliography}}
> 
>> [online]({{uri}}) [local]({{desktopURI}}) {%- for attachment in attachments | filterby("path", "endswith", ".pdf") %} [pdf](file://{{attachment.path | replace(" ", "%20")}}){% if loop.last %} {% endif %}{%- endfor %}

> [!abstract]- Abstract
> {{abstractNote}}
___

{% persist "annotations" -%}
{% set annotations = annotations | filterby("date", "dateafter", lastImportDate) %}
{% if annotations.length > 0 %}

# Imported on {{importDate | format("YYYY-MM-DD hh.mm a")}}

{%- for annotation in annotations -%}

{% if annotation.imageRelativePath %}
![[{{annotation.imageRelativePath}}]]
{% endif %}

{% if annotation.annotatedText -%}
**{{annotation.annotatedText}}**
{%- endif %}
{% if annotation.comment -%}
{{annotation.comment}}
{%- endif %}
tags::{% if annotation.tags %}{% for tag in annotation.tags %} #{{tag.tag}} {% endfor %}{%- endif %}
[Open in Zotero (p. {{annotation.pageLabel}})](zotero://open-pdf/library/items/{{annotation.attachment.itemKey}}?page={{annotation.pageLabel}}&annotation={{annotation.id}}) Imported on {{importDate | format("YYYY-MM-DD h:mm a")}}
___
{%- endfor %}
{% endif %} 
{% endpersist %}

03 Literature Notes

[!question] Nedir? (Genel kullanımda)

 • Bu notlar, bir metine özel düşüncelerinizin özetidir.
 • Tüketilmiş içeriklerden (makale, tez, kitap vb.) anladığımızın özetidir.
 • Bir literatür notu kaynak materyale sıkıca bağlıdır. Ancak bunlar kalıcı not değildir.
 • Bu notlar geldiği bağlam içinde anlamlı olurlarken bunlardan kalıcı notlar üretirken bu kalıcı notlar tek başına okunduğunda anlaşılabilir olmalıdır.

Nedir? (Akademik not üretme için geliştirilen bu sistemde)

 • Bu notlar, atomik yapılmadan, başlıklar altında düzenlenerek yazılır. Böylece Kalıcı Notların kaynağına bağlantı verirken bu başlıklar aracılığıyla bağlantı verilebilir. Bu notlar kaynağın bağlamından henüz izole edilmediği (sıyrılmadığı) için toplu biçimde bağlam bütünlüğü korunarak tek bir notta bulundurulur.

[!info] Bu sistemin orijinalinden farklı olduğu önemli bir nokta…

 • Normalde, Literatür Notları atomik ve kaynağın bağlamından sıyrılmış şekilde (Kalıcı Notlar gibi) yapılıp bunlardan işe yarayan notların bir kopyası ya da kendisi Kalıcı Not olarak kaydedilerek diğer Kalıcı notlarla bağlantıları ve ilişkileri kurulur. Bu durumda Kalıcı Not yapma işlemi, Literatür Notları arasından Kalıcı notları ayırmak (seçmek) ve diğer Kalıcı Notlarla ilişki kurmak şeklinde işliyor. Bu sayede sadece mevcut notlarına bir artısı olanlar kalıcı not haline gelmiş olur.
 • Aynı artıyı koruyacak şekilde, bu sistemde, Literatür Notu atomik yapılmayacak, bunun yerine bir başlık altında toplanmış tek bir not olacak ki bir çalışmadan alınanlar bağlam korunarak toplu biçimde olsun. Bu sayede Literatür Notuna geri dönüldüğünde daha anlaşılabilir olur.

[!question] Neden Literatür Notuna tekrar bakma ihtiyacı duyulabilir ki?
Kalıcı Not aradan uzun zaman geçtikten sonra okunduğunda anlaşılamıyor ve kaynağı olan Literatür Notundaki bağlama ihtiyaç duyuluyorsa bu Literatür Notuna geri dönme ihtiyacı duyulabilir.)

 • Bu durumda Kalıcı Not yapma işlemi, Literatür Notundaki düşünceleri Literatür Notunun bağlamından kurtararak atomik biçimde Kalıcı Notları yazmak ve diğer Kalıcı Notlarla ilişki kurmak şeklinde işliyor.
 • Literatür Notundaki her şey Kalıcı Not haline getirilmek zorunda değildir. Sadece mevcut notlarına yani mevcut bilgi birikimine bir artısı olanlar Kalıcı Not haline getirilir.
 • Bazı kavramların açıklaması veya tanımının yabancı dilden çevrilmesi halinde oluşturulan Literatür Notları “citable” etiketiyle etiketlenir, bunun anlamı “Doğrudan bu Literatür Notundaki bilgi atıf yapılarak kullanılabilir.” anlamına gelmektedir. Bu notlar kendi düşüncemiz olmayıp başka bir yazarın düşüncesinin kendi dilimize çevrilmiş hali olduğu için Kalıcı Notlara dahil edilmez.
 • Alınan bilginin kaynağı aktaran şeklinde ifade edildiyse, yani ikincil bir kaynağa mecbur kalındıysa, bu bilginin sonuna APA stilinde aktaran satır içi atıf koyulur (aktaran, as-cited-in). “Zotero Integration” topluluk eklentisiyle atıf eklenebilir.

[!attention] Kalıcı notlarla bağlantı nasıl olmalı?
Literatür Notunda, Kalıcı Notlara bağlantı verilmemelidir. Kalıcı Notlar oluşturulduğunda, “References” başlığının altına Kalıcı Notun kaynakları için kaynak olan Literatür Notlara bağlantı verilir (Kalıcı Not olmuş olur.) ya da kaynak olan Kalıcı Notlara bağlantı verilir (Üst-Kalıcı Not oluşmuş olur.).

03 Literature Note Template.md (287 Bytes)

---
tags: [03-literature-note]
cssclass: 03-literature-note
file-class: [_03-literature-note_file-class]
---
status:: #status/backlog
___
# Navigation
fleeting-note:: [[02FN {{VALUE:citekey}}]] ⬅
literature-source:: [[01LS {{VALUE:citekey}}]] ⬅⬅
___
tags:: 
___
# Literature Note

04 Permanent Notes

 • Kendi kelimelerinizle yazılmış tam bir cümle veya paragraftır.
 • Her bir nota tek bir fikir (düşünce) yazılır. Böylece yeni fikirler keşfetme ve notlar arasında bağlantı kurma kolaylaşır.
 • Önemli olan nokta, Kalıcı Notların kaynağın özeti olmayıp kaynaktan üretilen kaynağın bağlamından bağımsız bir düşünce olmasıdır.
 • “Kalıcı Notlar, kaynağının bağlamı unutulsa bile hala anlaşılabilecek şekilde yazılırlar.” ~ Sonke Ahrens, How to Take Smart Notes {Böylece, izole ortamda bile kolayca anlaşılabilirler.}
 • Kalıcı Notlar Literatür Notunu tek bir kaynak materyal (örneğin bir kitap) bağlamından (tüm kitaplardan, makalelerden, vb. elde edilen) tüm bilgi koleksiyonunuza taşır. Tıpkı bir yapboz gibi, bu yeni parçayı alıyor ve uyduğu yere yerleştiriyorsunuz.
 • Literatür Notları yazarın anlayışı iken Kalıcı Notlar sizin anlayışınız, anladığınızdır.

[!tip] Takma Adlar (Aliases) Kullan
Nota ek adlar eklemek için aliases (takma adlar) üst verisini kullanın, takma adlar not başlığının İngilizce versiyonu veya not başlığının alternatif bir adı olabilir.

[!important] Üst Kalıcı Notlar (Meta-Permanent Notes)

 • Kalıcı Notların kaynağı Literatür Notları iken Üst-Kalıcı Notların kaynağı Kalıcı Notlardır. (Üst Düzey Koşullanma (İkinci Düzey Koşullanma) gibi)
 • Üst-Kalıcı Notlar, sadece Kalıcı Notların üst veri bölümüne (Metadata, Front-matter, YAML, Özellikler) “meta-permanent-note” etiketi eklenir. Böylece Kalıcı Notlar ile Üst Kalıcı Notlar arasında hızlıca filtreleme yapılabilir.

04 Permanent Note Template.md (337 Bytes)

---
tags: [04-permanent-note]
cssclass: 04-permanent-note
file-class: [_04-permanent-note_file-class]
aliases: 
 - ""
---
# Navigation
up-MOC:: 
___
tags:: 
___
# Permanent Note

# References

# Related
## Where this idea comes from? 

## What is similar to this idea? 

## What is opposite of this idea? 

## Where this idea leads to? 

Keyifli bir keşfe çık…

[!question] Kendine şu soruları sor…

 • Bu konuda mevcut bir notum var mı?
 • Mevcut sahip olduklarınıza yeni bir anlayış veya düşünce ekliyor mu?
 • Mevcut herhangi bir nota ilişkin anlayışınızı değiştiriyor mu?

[!todo] Keşfet
Notlarınızı inceleyin ve hangi boşlukların, fikirlerin ve bağlantıların yapılabileceğini düşünün.

[!check] Kategorize etmek için etiketler kullan.
Belirli bir tema varsa, notu kolayca bulabilmek için etiketler eklenebilir.

[!caution] Aşırı etiketleme yapmayın.
Aşırı etiketleme yapılırsa etiketleme yapmanın faydasının aksine notları bulmak, filtrelemek ve ayırt etmek zorlaşır.

[!check] MOC (Maps of Content) yöntemiyle düşüncelerin arasında bağlantı kur.
Birbiriyle ilgili olan ve bu yeni nota bağlantı eklerseniz daha fazla bilgi katan herhangi bir not var mı?
Katıyorsa, ilgili notlar arasında ve bu notlarla mevcut bir MOC ya da yeni bir MOC arasında bağlantı kurun.

[!tip] Bir not birden fazla MOC ile ilişkili olabilir.
Kalıcı Notlardaki “up-MOC” üst verisiyle veya “Related” başlığı altında ilişkiler wiki-link ile kurulabilir.

05 Maps of Content Template.md (134 Bytes)

---
tags: [05-MOC]
cssclass: 05-MOC
file-class: [_05-MOC_file-class]
aliases: 
 - ""
---
# Navigation
up-MOC:: 
___
tags:: 
___
# H1

Anlayış oluştur…

[!example] Örnek
Not 1’de, Not 2’ye wiki-link var.
Not 2’de, Not 1’ye wiki-link var.

Not 3’de, Not 1 ve Not 2’ye wiki-link var.
=> Note 1 + Note 2 + … = Not 3 (Yeni bir kavrayış notu)

[!caution] Her anahtar kelimeye bağlantı (wiki-link) ekleme

 • İki Kalıcı Not gerçekten ilişkili ise bu anahtar kelime üzerinden bağlantı (wiki-link) kurulabilir veya direkt notun “References” başlığı altına bağlantılar (wiki-link) eklenerek yapılabilir.
 • Bağlantı kurarken, kurulan bağlantının açıklanabilip açıklanamadığına dikkat edilmelidir. Açıklanamayan bağlantı kurulmamalıdır (wiki-link eklenmemelidir).

Kendi eserlerini üret…

Yeni çalışma için yeni bir MOC oluşturun. Daha sonra wiki-link kullanarak çalışmada kullanılabilecek tüm notları ilgili konu başlıkları altında toplayın.

[!check] Proje oluştur
Yeni çalışma için bir proje oluşturarak çalışmada yapılacak görevleri hazırlayın ve Tasks topluluk eklentisiyle bu görevleri yönetin.


Obsidian Zettelkasten Şablon Kasası ve Ayarları Linki:

2 Likes


English Version
You can view this image in high quality: CENTRAL.png - Google Drive

Important Disclosure: The information provided in the flow diagram below is based on over 100 YouTube videos and some articles on the internet. For this reason, some sentences are quoted and cannot be identified because the sources are mixed together. Apart from that, this system between Obsidian and Zotero is built from scratch, but the Nunjucks templates used in the system are edited with templates shared on the internet and Nunjucks documentation. Links to the playlists of all the videos watched and links to the articles will be shared, some of them I may not be able to share if I haven’t saved them.


You can view this image in high quality: Note System Scheme.png - Google Drive


01 Literature Sources

 • The source of notes transferred from Zotero is saved. This reduces dependency on Zotero and also keeps a record of information to be used when citing. This makes it easy to find the source if one wants to return to the source from which the note was taken.
 • Notes highlighted in the literature can be imported into Obsidian from the following sources (a single template has been created that can save them all for import):
  • Article
  • Thesis
  • Book or book chapter

[!caution] Importing from Zotero can be done many times.

 • No metadata (front-matter) should be saved manually.
 • Saving source information, relationships with other sources in Zotero and manually adding notes (not through highlighting) to sources in Zotero are only done in Zotero. These changes made in Zotero are imported and saved with the Zotero Integration plugin.

01 Literature Source Template.md (2.0 KB)

---
tags: [01-literature-source]
cssclass: 01-literature-source
file-class: [_01-literature-source_file-class]
citekey: {{citekey}}
source-type: {{itemType}}
title: "{{title}}"
{%- for type, creators in creators | groupby("creatorType") -%}{% if loop.first %}
{% endif %}{{type | replace("interviewee", "author") | replace("director", "author") | replace("presenter", "author") | replace("podcaster", "author") | replace("programmer", "author") | replace("cartographer", "author") | replace("inventor", "author") | replace("sponsor", "author") | replace("performer", "author") | replace("artist", "author")}}s: "{%- for creator in creators -%}{%- if creator.name %}{{creator.name}}{%- else %}{{creator.lastName}}, {{creator.firstName}}{%- endif %}{% if not loop.last %}; {% endif %}{% endfor %}"{% if not loop.last %}
{% endif %}{%- endfor %}
publicationTitle: "{{publicationTitle}}"
publisher: {% if publisher %}"{{publisher}}"{% endif %}
url: {{url}}
date: {{date | format("YYYY-MM-DD")}}
year: {{date | format("YYYY")}}
isbn: {% if ISBN %}{{ISBN}}{% endif %}
issn: {% if ISSN %}{{ISSN}}{% endif %}
language: {{language}}
edition: {{edition}}
volume: {{volume}}
issue: {{issue}}
---
# Navigation
fleeting-note:: [[02FN {{citekey}}]] ➡️
literature-note:: [[03LN {{citekey}}]] ➡️➡️
___
tags::
{%- if tags.length > 0 -%}
{% for t in tags %} #{{t.tag | lower | replace(" ", "-")}} {% endfor %}
{%- endif %}
___
> [!info]- Bibliography
> {{bibliography}}
> 
>> [online]({{uri}}) [local]({{desktopURI}}) {%- for attachment in attachments | filterby("path", "endswith", ".pdf") %} [pdf](file://{{attachment.path | replace(" ", "%20")}}){% if loop.last %} {% endif %}{%- endfor %}

> [!abstract]- Abstract
> {{abstractNote}}

___
# Related with other literature sources
{% if relations.length > 0 %}
{%- for relation in relations %}- [[01LS {{relation.citekey}}]] 
{% endfor %}
{%- endif %}
# Special comments about this literature source
{% if notes.length > 0 %}
{%- for note in notes | reverse %}comment:: {{note.note}} 
{% endfor %}
{%- endif %}

02 Fleeting Notes

[!question] What is it? (In general use)

 • These can be spontaneous thoughts and ideas that are scribbled (jotted) down immediately, so as not to forget them for later reference.
 • “Fleeting Notes are like "reminders of knowledge ".” ~ Sonke Ahrens, How to Take Smart Notes
 • At this early stage, there is no need to be conditioned to write complete sentences.
 • It is like little scratch notes (jottings) taken quickly.
 • What matters is what we do with the instant notes when we come back to them later.

What is it? (In this system that design for academic note generation)

Highlighted notes from Zotero are imported.

[!caution] Importing from Zotero can be done many times. BUT!

 • Only edits to tags must be made from Zotero, otherwise the next import will delete the maually (handwritten) tags and replace them with whatever is stored in Zotero.
  Manual changes to notes in Obsidian that were previously imported will remain. Changes made in Zotero after the most recent import will be added at the end (under the import date heading). The same applies to manual changes made in Obsidian to a note previously highlighted in highlighter in Zotero and imported into Obsidian.

[!attention] Primary Source
Information in secondary sources should only be made into a literature note when the primary source is unavailable.

[!todo] “Cited In” Information

 • When marking the information from the secondary source with a highlighter, include the parenthesis at the end of the sentence (the parenthesis where the author cites the source). In addition, this primary source in the author’s citation should be marked with a highlighter in the bibliography.
 • " - [ ] ‘task-tag’ " (Ctrl + L (Windows) or Cmd + L (Mac)) at the beginning of the source to make it a task list to go to and read the primary source. This way all the resources that need to be accessed to the primary resource can be seen and managed on one page (with the Tasks community plugin).
 • The primary sources can be searched first with the "Reference Map " community plugin, and if not found there, they can be searched in electronic libraries.

02 Fleeting Note Template.md (1.5 KB)

---
tags: [02-fleeting-note]
cssclass: 02-fleeting-note
file-class: [_02-fleeting-note_file-class]
---
# Navigation
literature-note:: [[03LN {{citekey}}]] ➡️
literature-source:: [[01LS {{citekey}}]] ⬅
___
tags:: 
{%- if tags.length > 0 -%}
{% for t in tags %} #{{t.tag | lower | replace(" ", "-")}} {% endfor %}
{%- endif %}
___
> [!info]- Bibliography
> {{bibliography}}
> 
>> [online]({{uri}}) [local]({{desktopURI}}) {%- for attachment in attachments | filterby("path", "endswith", ".pdf") %} [pdf](file://{{attachment.path | replace(" ", "%20")}}){% if loop.last %} {% endif %}{%- endfor %}

> [!abstract]- Abstract
> {{abstractNote}}
___

{% persist "annotations" -%}
{% set annotations = annotations | filterby("date", "dateafter", lastImportDate) %}
{% if annotations.length > 0 %}

# Imported on {{importDate | format("YYYY-MM-DD hh.mm a")}}

{%- for annotation in annotations -%}

{% if annotation.imageRelativePath %}
![[{{annotation.imageRelativePath}}]]
{% endif %}

{% if annotation.annotatedText -%}
**{{annotation.annotatedText}}**
{%- endif %}
{% if annotation.comment -%}
{{annotation.comment}}
{%- endif %}
tags::{% if annotation.tags %}{% for tag in annotation.tags %} #{{tag.tag}} {% endfor %}{%- endif %}
[Open in Zotero (p. {{annotation.pageLabel}})](zotero://open-pdf/library/items/{{annotation.attachment.itemKey}}?page={{annotation.pageLabel}}&annotation={{annotation.id}}) Imported on {{importDate | format("YYYY-MM-DD h:mm a")}}
___
{%- endfor %}
{% endif %} 
{% endpersist %}

03 Literature Notes

[!question] What is it? (In common use)

 • These notes are summaries of your thoughts specific to a text.
 • They are summaries of what we understand from consumed content (articles, theses, books, etc.).
 • A literature note is tightly linked to the source material. However, they are not permanent notes.
 • While these notes are meaningful in the context in which they come from, in making permanent notes out of them, these permanent notes should be understandable when read in isolation.

What is it? (In this system that design for academic note generation)

 • These notes are written not atomic, organized under headings. Thus, when linking to the source of the Permanent Notes, they can be linked through these headings. Since these notes have not yet been isolated (stripped) from the context of the source, they are collectively kept in a single note, preserving the integrity of the context.

[!info] One important point where this system differs from the original…

 • Normally, Literature Notes are made atomically and decontextualized (like Permanent Notes), and the useful notes from them are saved as a copy of a Permanent Note, or are themselves saved as a Permanent Note and linked and related to other Permanent Notes. In this case, the process of making a Permanent Note is sorting (selecting) the Permanent Notes from the Literature Notes and connecting them with other Permanent Notes. In this way, only those that have a plus to their existing notes become permanent notes.
 • Keeping the same plus, in this system, Literature Note will not be made atomic, but will instead be a single note grouped under a heading, so that all the notes from one work are in a collective form, keeping the context. This will make it more understandable when referring back to the Literature Note.

[!question] Why would one need to go back to the Literature Note?
If the Permanent Note is not understandable when read after a long time and needs the context of the Literature Note from which it is sourced, there may be a need to go back to that Literature Note).

 • In this case, the process of making a Permanent Note is to write Permanent Notes in an atomic form, by decontextualizing the ideas in the Literature Note from the context of the Literature Note, and associating them with other Permanent Notes.
 • Not everything in a Literature Note has to be made into a Permanent Note. Only those that add to the existing notes, meaning those that add to the existing body of knowledge are made into a Permanent Note.
 • Literature Notes created by translating the explanation or definition of some concepts from a foreign language are tagged with the tag “citable”, which means “The information in this Literature Note can be used directly by citing it”. These notes are not included in Permanent Notes because they are not our own thought, but a translation of another author’s thought into our own language.
 • If the source of the information is stated as cited, meaning that a secondary source has to be used, the APA style inline citation (as-cited-in) is placed at the end of this information. Citation can be added with the “Zotero Integration” community plugin.

[!attention] How should I link to permanent notes?
Literature Note should not link to Permanent Notes. When Permanent Notes are created, under the “References” heading, link to the Literature Notes that are sources for the Permanent Note ( it becomes a Permanent Note.) or link to the Permanent Notes that are sources for the Permanent Note (it becomes a Meta-Permanent Note.).

03 Literature Note Template.md (287 Bytes)

---
tags: [03-literature-note]
cssclass: 03-literature-note
file-class: [_03-literature-note_file-class]
---
status:: #status/backlog
___
# Navigation
fleeting-note:: [[02FN {{VALUE:citekey}}]] ⬅
literature-source:: [[01LS {{VALUE:citekey}}]] ⬅⬅
___
tags:: 
___
# Literature Note

04 Permanent Notes

 • Written in complete sentences and in your own words.
 • Add only single idea (thought) per note (card). Thus, it is easier to discover new ideas and make connections between notes.
 • The important point is that Permanent Notes are not a summary of the source, but a context-free (uncontextualized) thought generated from the source.
 • Permanent Notes, are written in a way that can still be understood even when you have forgotten the context they are taken from.” ~ Sonke Ahrens, How to Take Smart Notes {Thus, easy to understand in isolation.}
 • Remember, the Permanent Notes are moving the Literature Note from the context of a single source material (e.g. a book) to your whole collection of knowledge (from all books, articles, etc). Like a jigsaw puzzle, you are taking this new piece and slotting it in where it fits.
 • Literature Notes are author’s understanding while Permanent Notes are your insight, your understanding.

[!tip] Use Aliases
Use aliases metadata for adding extra names to the note, aliases could be maybe English version of the note title or alternative name of the note title.

[!important] Meta-Permanent Notes

 • The source of Permanent Notes is Literature Notes, while the source of Meta-Permanent Notes is Permanent Notes. (such as Higher-Order Conditioning (Second-Order Conditioning))
 • Meta-Permanent Notes only add the “meta-permanent-note” tag to the Metadata section (Front-matter, YAML, Properties) of the Permanent Notes. So that you can quickly filter between Permanent Notes and Meta-Permanent Notes.

04 Permanent Note Template.md (337 Bytes)

---
tags: [04-permanent-note]
cssclass: 04-permanent-note
file-class: [_04-permanent-note_file-class]
aliases: 
 - ""
---
# Navigation
up-MOC:: 
___
tags:: 
___
# Permanent Note

# References

# Related
## Where this idea comes from? 

## What is similar to this idea? 

## What is opposite of this idea? 

## Where this idea leads to? 

Go on a joyful discovery…

[!question] Ask yourself these questions…

 • Do I have an already existing note on this topic?
 • Does it add a new understanding or thought to what you already have?
 • Does it change your understanding of any existing notes?

[!todo] Explore
Review your notes and think about what gaps, ideas and connections could be made.

[!check] Use tags to categorize.
If there is a specific theme, tags can be added to find the note easily.

[!caution] Don’t over-tag.
Over-tagging makes it harder to find, filter and distinguish notes, contrary to the benefit of tagging.

[!check] Connect your thoughts using MOC (Maps of Content).
Are there any notes that are related and add more information if you add a link to this new note?
If so, link between related notes and between these notes and an existing MOC or a new MOC.

[!tip] A note can be associated with more than one MOC.
Relationships can be established with the "up-MOC " metadata in Permanent Notes, or with wiki-link under the "Related " heading.

05 Maps of Content Template.md (134 Bytes)

---
tags: [05-MOC]
cssclass: 05-MOC
file-class: [_05-MOC_file-class]
aliases: 
 - ""
---
# Navigation
up-MOC:: 
___
tags:: 
___
# H1

Create understanding…

[!example] Example
Note 1 has a wiki-link to Note 2.
Note 2 has a wiki-link to Note 1.

Note 3 has wiki-link to Note 1 and Note 2.
=> Note 1 + Note 2 + … = Note 3 (A new insight note)

[!caution] Don’t add links (wiki-link) to every keyword

 • If the two persistent notes are really related, you can link through this keyword (wiki-link) or you can add links directly at the bottom of the note.
 • When linking, make sure you can explain the link you are linking to. Don’t make a link you can’t explain, don’t add a link.

Create your own works

Create a new MOC for the new work. Then, using wiki-links, collect all notes that can be used in the work under the related subject headings.

[!check] Create a project
Create a project for the new work, prepare tasks to be done in the work and manage these tasks with the Tasks community plugin.


Obsidian Zettelkasten Template Vault and Settings Link:

1 Like

Kaynaklar (Sources)

YouTube Oynatma Listeleri (YouTube Playlist)

İnternetteki Makaleler (Articles on the Internet)

1 Like

This is amazing. But what do you do with literature sources that you dont have a digital form of? Example school textbook that isnt offered in pdf or ebook form?

1 Like

Thanks for the feedback, If I can’t get literature source information from Zotero, I can add manually with Metadata Menu community plugin or manually writing or I add the bibliographic info manually into Zotero (I am prefer this.). I didn’t set the Metadata Menu Plugin for this case.
I prefer to manually save to Zotero because I’am gonna use Google Docs for academic writing (because I use Linux and for collaboration it’s the best choice for me.) When I save my bibliographic info to Zotero, Zotero sync gonna do sync only the bibliographic info to server (It gives 300 MB free.). In Google Docs when I cited a paper, Zotero Integration plugin uses the paper’s link that saved to Zotero.

The 300 MB limit of Zotero sync is taken up only by the attachments to the items. All items info (probably what you’re referring here as bibliographic info) + links (links to attachments, not webpage snapshot) + notes + tags are synced for free and don’t count against the quota.

1 Like

Thank you, I didn’t know that. This is much more better than. This 300 MB could be used for projects’ PDF’s that working on. It’s came up my mind right now.

1 Like

GÜNCELLEME (UPDATE)

Çalışma Alanı ve Genel Düzenlemeler (Workspace and General Regulations)


Bu resmi yüksek çözünürlükte görüntüleyebilirsiniz (You can view this image in high resolution): CENTRAL.png - Google Drive

Bu resmi yüksek çözünürlükte görüntüleyebilirsiniz (You can view this image in high resolution): Workspace 1.png - Google Drive

Bu resmi yüksek çözünürlükte görüntüleyebilirsiniz (You can view this image in high resolution): Workspace 2.png - Google Drive

Bu resmi yüksek çözünürlükte görüntüleyebilirsiniz (You can view this image in high resolution): Not Sistemi Şeması.png - Google Drive

Bu resmi yüksek çözünürlükte görüntüleyebilirsiniz (You can view this image in high resolution): Note System Scheme.png - Google Drive

Obsidian “Özellikler” güncellemesine göre şablonlarda değişiklikler yapıldı. (Changes have been made to the templates according to the Obsidian “Properties” update.)

01 Literature Source Template.md (1.9 KB)

---
cssclasses: 
- 01-literature-source
file-class:
- _01-literature-source_file-class
citekey: {{citekey}}
source-type: {{itemType}}
title: "{{title}}"
{%- for type, creators in creators | groupby("creatorType") -%}{% if loop.first %}
{% endif %}{{type | replace("interviewee", "author") | replace("director", "author") | replace("presenter", "author") | replace("podcaster", "author") | replace("programmer", "author") | replace("cartographer", "author") | replace("inventor", "author") | replace("sponsor", "author") | replace("performer", "author") | replace("artist", "author")}}s: "{%- for creator in creators -%}{%- if creator.name %}{{creator.name}}{%- else %}{{creator.lastName}}, {{creator.firstName}}{%- endif %}{% if not loop.last %}; {% endif %}{% endfor %}"{% if not loop.last %}
{% endif %}{%- endfor %}
publicationTitle: "{{publicationTitle}}"
publisher: {% if publisher %}"{{publisher}}"{% endif %}
url: {{url}}
date: {{date | format("YYYY-MM-DD")}}
year: {{date | format("YYYY")}}
isbn: {% if ISBN %}{{ISBN}}{% endif %}
issn: {% if ISSN %}{{ISSN}}{% endif %}
language: {{language}}
edition: {{edition}}
volume: {{volume}}
issue: {{issue}}
tags: 
 - 01-literature-source
{%- if tags.length > 0 -%}
{% for t in tags %}
 - {{t.tag | lower | replace(" ", "-")}} {% endfor %}
{%- endif %}
fleeting-note: "[[02FN {{citekey}}]]"
literature-note: "[[03LN {{citekey}}]]"
releated-with-others: 
{%- if relations.length > 0 -%}
{% for relation in relations %}
 - "[[01LS {{relation.citekey}}]]"{% endfor %}{% else %} []
{%- endif %}
special-comments:
{%- if notes.length > 0 %}
{%- for note in notes | reverse %} 
 - "{{note.note}}"{% endfor %}{% else %} []
{%- endif %}
---
> [!info]- Bibliography
> {{bibliography}}
> 
>> [online]({{uri}}) [local]({{desktopURI}}) {%- for attachment in attachments | filterby("path", "endswith", ".pdf") %} [pdf](file://{{attachment.path | replace(" ", "%20")}}){% if loop.last %} {% endif %}{%- endfor %}

> [!abstract] Abstract
> {{abstractNote}}

02 Fleeting Note Template.md (1.6 KB)

Önemli Değişiklik!

Important Change!

---
cssclasses:
 - 02-fleeting-note
file-class:
 - _02-fleeting-note_file-class
tags:
 - 02-fleeting-note
{%- if tags.length > 0 -%}
{% for t in tags %}
 - {{t.tag | lower | replace(" ", "-")}} {% endfor %}
{%- endif %}
literature-note: "[[03LN {{citekey}}]]"
literature-source: "[[01LS {{citekey}}]]"
---
> [!info]- Bibliography
> {{bibliography}}
> 
>> [online]({{uri}}) [local]({{desktopURI}}) {%- for attachment in attachments | filterby("path", "endswith", ".pdf") %} [pdf](file://{{attachment.path | replace(" ", "%20")}}){% if loop.last %} {% endif %}{%- endfor %}

> [!abstract]- Abstract
> {{abstractNote}}

---

{% persist "annotations" -%}
{% set annotations = annotations | filterby("date", "dateafter", lastImportDate) %}
{% if annotations.length > 0 %}

# Imported on {{importDate | format("YYYY-MM-DD hh.mm a")}}

{%- for annotation in annotations -%}

{% if annotation.imageRelativePath %}
![[{{annotation.imageRelativePath}}]]
{% endif %}

{% if annotation.annotatedText -%}
{% if annotation.colorCategory !== "Gray" -%}**annotation-text**::{% else %}- [ ] #task {%- endif %} {{annotation.annotatedText}}
{%- endif %}

**annotation-comment**:: {% if annotation.comment -%}
{{annotation.comment}}
{%- endif %}

**annotation-tags**:: {% if annotation.tags %}{% for tag in annotation.tags %}#{{tag.tag}} {% endfor %}{%- endif %}
**annotation-zotero-link**:: [Open in Zotero (p. {{annotation.pageLabel}})](zotero://open-pdf/library/items/{{annotation.attachment.itemKey}}?page={{annotation.pageLabel}}&annotation={{annotation.id}}) 
**imported-on**:: {{importDate | format("YYYY-MM-DD h:mm a")}}

---
{%- endfor %}
{% endif %} 
{% endpersist %}

03 Literature Note Template.md (248 Bytes)

---
cssclasses:
 - 03-literature-note
file-class:
 - _03-literature-note_file-class
tags:
 - 03-literature-note
LN-status: backlog
fleeting-note: "[[02FN {{VALUE:citekey}}]]"
literature-source: "[[01LS {{VALUE:citekey}}]]"
---
# Literature Note

04 Permanent Note Template.md (393 Bytes)

---
cssclasses:
 - 04-permanent-note
file-class:
 - _04-permanent-note_file-class
aliases: []
tags:
 - 04-permanent-note
up-MOC: 
references: []
idea-comes-from: []
similar-to-idea: []
opposite-of-idea: []
idea-leads-to: []
---
# Permanent Note

# Related
## Where this idea comes from? 

## What is similar to this idea? 

## What is opposite of this idea? 

## Where this idea leads to? 

05 Maps of Content Template.md (106 Bytes)

---
cssclasses:
 - 05-MOC
file-class:
 - _05-MOC_file-class
aliases: 
tags:
 - 05-MOC
up-MOC:
---
# H1


“Obsidian Zettelkasten Şablon Kasası ve Ayarları” için en yukarıdaki paylaşımlarda bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

For the “Obsidian Zettelkasten Template Vault and Settings” you can use the link in the very top posts.