Bad template syntax on tp.file.move

I have this line on my template and it gets error:

<% await tp.file.move(“/1 Công việc/11 Công việc cấp ban/” + tp.file.title) %>

Here is the console message:

VM113:82 Templater Error: Template parsing error, aborting. 
 Bad template syntax

Invalid or unexpected token
===========================
var tR='',__l,__lP,include=E.include.bind(E),includeFile=E.includeFile.bind(E)
function layout(p,d){__l=p;__lP=d}
const _prs = [];
tR+='---\nCấp độ công việc: ban\nTrạng thái: Vấn đề chưa rõ ràng/chưa thống nhất xong\nĐộ cấp thiết: Làm được ngay thì cũng đỡ được nhiều thứ nhưng cũng không cần gấp\nGiai đoạn trong tư duy thiết kế: \n---\n\nBan:: [[\nNhân sự:: [[Lý Minh Nhật]]\nPhục vụ cho mục tiêu:\n```dataview\nlist where contains(hoạt-động, [[]])\n```\nHướng tới loại đối tượng:\n```dataview\nlist where contains(hoạt-động-dành-cho-họ,[[]])\n```\nPhục vụ cho những nhu cầu này của đối tượng:\n```dataview\nlist where contains(row["Cách đáp ứng nhu cầu này"],[[]])\n```\nNgười sẵn sàng làm cùng:\n```dataview\nlist from "3 Các bên liên quan/35 Đối tượng cụ thể" where contains(sẵn-sàng-tham-gia-hoạt-động,[[]])\n```\n\nKetquamongmuon:: \nnext:: [[\nprev:\n```breadcrumbs\ntype: tree\ndir: prev\ntitle: false\n```\n\nCông việc cấp tiểu ban:: [[\n\n# Các công việc chưa hoàn thành\n```dataview\nTask from outgoing([[]]) where !completed\n```\n\n```breadcrumbs\ntype:juggl\ndir:next\nlayout: hierarchy\nexpandInitial: true\nheight: 1000px\n```\n\n'
_prs.push(await tp.file.move(“/1 Công việc/11 Công việc cấp ban/” + tp.file.title));
tR+='rJ2KqXzxQg'
const _rst = await Promise.all(_prs);
tR = tR.replace(/rJ2KqXzxQg/g, () => _rst.shift());
if(__l)tR=await includeFile(__l,Object.assign(tp,{body:tR},__lP))
if(cb){cb(null,tR)} return tR

Make sure you have the proper quotation marks. It’s not “” but should be "".

This topic was automatically closed 7 days after the last reply. New replies are no longer allowed.